Психологическая служба

Советы ПСИХОЛОГА

Родителям!

Как организовать обучение ребенка на дому и не поддаться панике

 Дистанционное обучение – серьезный вызов для детей и родителей, жесткий тест на степень самостоятельности и ответственности детей, на умение организовывать свою жизнь и управлять ею, на сформированность умения учиться и учебно-познавательной деятельности. При этом дистанционное обучение можно воспринимать и позитивно – как возможность для ребенка.

Несколько практических советов родителям:

 • Важен диалог и уважительное,  дружелюбное общение, чтобы ребенок сам принял решение, что он будет выполнять задания учителя. Обсудите с ним, что ему поможет и что может помешать. Пусть он напишет свое намерение на бумаге. Собственное решение, зафиксированное письменно, станет для студентов психологической опорой, к которой можно обращаться. Оно отличается от обещания родителям, то есть внешней системе управления жизнью, в которой преобладает ответственность взрослых.
 • В конце каждого дня подробно обсуждайте с ребенком что получилось, а что пока нет. Для понимания успехов и трудностей задавайте открытые вопросы, обращенные к конкретному опыту: что, как, для чего, зачем, что чувствовал, как это получилось или не получилось и т.д. В свою очередь давайте ему развернутую положительную обратную связь: опишите конкретный успешный опыт ребенка, выразите радость, восхищение, уважение. И не жалейте объятий.
 • Большинство студентов плохо чувствуют время и не умеют его планировать. Помогите ребенку составить план на каждый день, а вечером подробно его проговорить и мысленно прокрутить «видеофильм» завтрашнего дня. Важно, чтобы у студента перед глазами были часы и таймер, который фиксировал бы окончание запланированного периода. Полезно разбить работу на отрезки по 15-20 минут (в трудных случаях – до 7-10 минут), между ними делать пятиминутный перерыв, в который можно заниматься чем угодно.
 • Без внешних стимулов и санкций, согласованных с ребенком, не обойтись. Например, один студент договорился с родителями о том, что ему через 45 дней купят аквариум с рыбками, о которых он давно мечтал. Договор составили письменно, а невыполнение его условий отдаляло исполнение мечты еще на один день. Рвение к учебе волшебным образом выросло.
 • Очень важна организация рабочего места. Все необходимое должно быть в зоне доступности руки, в то время как мобильный телефон и другие гаджеты – вне рабочей зоны. Экспериментально доказано: если смартфон находится в зоне досягаемости, пусть даже в выключенном состоянии, ребенок намного хуже решает математические задачи по сравнению с ситуацией, когда смартфон лежит в другой комнате.
 • Психолог кеңесі

  Ата-аналарға!

  Баланы үйде оқытуды қалай ұйымдастыруға және үрейге

 • ұшырамауға болады

   

  Қашықтықтан оқыту – балалар мен ата-аналарға маңызды шақыру, балалардың дербестік және жауапкершілік дәрежесіне, өз өмірін ұйымдастыру және оны басқару қабілетіне, оқу және оқу-танымдық іс-әрекет дағдыларына қатаң тест. Бұл ретте қашықтықтан оқытуды оң да қабылдауға болады – балаға, әсіресе колледж білімгерлеріне, мектепке қарағанда ең жылдам оқуға мүмкіндік ретінде.

  Ата-аналарға бірнеше практикалық кеңес:

 • Баланың өзі мұғалімнің тапсырмаларын орындау туралы шешім қабылдауы үшін диалог пен сыйластық, достық қарым-қатынас маңызды. Онымен не көмектесетінін және не кедергі келтіруі мүмкін екенін талқылаңыз. Ол қағазға өз ниетін жазсын. Жазбаша жазылған өз шешімі білімгер үшін психологиялық тірек болады. Ол ата-аналарға уәде беруден, яғни ересектердің жауапкершілігі басым сыртқы өмірді басқару жүйесінен ерекшеленеді.
 • Әр күннің соңында баламен не болғанын, ал әзірше не болғанын егжей-тегжейлі талқылаңыз. Табыстар мен қиындықтарды түсіну үшін нақты тәжірибеге бағытталған ашық сұрақтар қойыңыз: не, не үшін, не сезіндім, не үшін.
 • Білімгерлердің көпшілігі уақытты нашар сезінеді және оны жоспарлай алмайды. Балаға күн сайын жоспар жасауға көмектесіңіз, ал кешке оны егжей-тегжейлі айтып, ертеңгі күннің "бейнефильмін" ойға айналдыруға көмектесіңіз. Білімгерлердің алдында жоспарланған кезеңнің аяқталуын белгілейтін сағат пен таймер болғаны маңызды. Жұмысты 15-20 минуттан (қиын жағдайларда – 7-10 минутқа дейін) бөліктерге бөлу пайдалы, олардың арасында кез келген нәрсемен айналысуға болатын бес минуттық үзіліс жасау керек.
 • Баламен келісілген сыртқы ынталандырусыз және санкциясыз болмайды. Мысалы, бір колледж білімгері ата-анасымен 45 күннен кейін ол бұрыннан армандаған балықтармен аквариум сатып алатыны туралы келісім-шартқа отырды. Шарт жазбаша түрде жасалды, ал оның талаптарын орындамау тағы бір күнге арманның орындалуын алыстатты.
 • Жұмыс орнын ұйымдастыру өте маңызды. Барлық қажеттінің бәрі қол жетімді аймақта болуы керек, ал ұялы телефон және басқа гаджеттер-жұмыс аймағынан тыс. Тәжірибе жүзінде дәлелденген: егер смартфон қол жетімділік аймағында болса, тіпті ажыратылған күйде болса, бала смартфон басқа бөлмеде жатқан жағдайлармен салыстырғанда математикалық міндеттерді әлдеқайда нашар шешеді.
 • Рекомендации родителям детей на дистанционном обучении

 • В первую очередь следует сохранить и поддерживать для себя и ребенка привычный распорядок и ритм дня (время сна и бодрствования, время начала уроков, их продолжительность, «переменки» и пр.). Резкие изменения режима дня могут вызвать существенные перестройки адаптивных возможностей ребенка и привести к излишнему напряжению и стрессу.
 • Родителям и близким ребенка важно самим постараться сохранить спокойное, адекватное и критичное отношение к происходящему. Эмоциональное состояние ребенка напрямую зависит от состояния взрослых. Опыт родителей из других стран показывает, что потребуется некоторое время на адаптацию к режиму самоизоляции, и это нормальный процесс.
 • Ведите себя спокойно, сдержанно, не избегайте отвечать на вопросы детей о вирусе и т.д., но и не погружайтесь в длительные обсуждения ситуации пандемии и ее рисков. Не смакуйте подробности «ужасов» из интернет-сетей!
 • Постарайтесь разобраться в рекомендациях, которые вы получаете от колледжа по организации дистанционного обучения детей. Ориентируйтесь только на официальную информацию, которую вы получаете от куратора и администрации колледжа. Колледже также нужно время на то, чтобы организовать этот процесс. В настоящее время существует целый ряд ресурсов, помогающих и родителям, и педагогам в дистанционном обучении. Многие родители уже используют эти платформы, поскольку они содержательно связаны с образовательными программами.
 • Родители и близкие студентов могут повысить привлекательность дистанционных уроков, если попробуют «освоить» некоторые из них вместе с ребенком. Например, можно задать ребенку вопросы, поучаствовать в дискуссии и тогда урок превратится в увлекательную, познавательную игру-занятие. Для ребенка — это возможность повысить мотивацию, а для родителей — лучше узнать и понять своих детей.
 • Во время вынужденного нахождения дома Вам и ребенку важно оставаться в контакте с близким социальным окружением (посредством телефона, мессенджера), однако необходимо снизить общий получаемый информационный поток (новости, ленты в социальных сетях). Для того чтобы быть в курсе актуальных новостей, достаточно выбрать один новостной источник и посещать его не чаще 1—2 раз в день (например, утром — после утренних дел, ритуалов, важно какое-то время побыть в покое — и вечером, но не позже чем за 2 часа до сна), это поможет снизить уровень тревоги. При общении с близкими старайтесь не центрироваться на темах, посвященных коронавирусу, и других темах, вызывающих тревогу.
 • Для общения с близкими посоветуйте ребенку избегать социальных сетей переполненных «информационным шумом», а иногда и дезинформацией. Выберите сами один мессенджер и попробуйте перенести важное общение туда. Лучше избегать частого посещения чатов с обсуждением актуальной ситуации в мире. Достаточно заходить туда 1—2 раза в день. Любой чат в мессенджерах можно поставить на бесшумный режим и лишь при необходимости заходить в него.
 • Надо предусмотреть периоды самостоятельной активности ребенка (не надо его все время развлекать и занимать) и совместные со взрослым дела, которые давно откладывались. Главная идея состоит в том, что пребывание дома — не «наказание», а ресурс для освоения новых навыков, получения знаний, для новых интересных дел.
 • Қашықтықтан оқытудағы балалардың ата-аналарына ұсыныстар

 • Ең алдымен өзі мен бала үшін әдеттегі күн тәртібі мен ырғағын (ұйқы және сергектік уақыты, сабақтың басталу уақыты, олардың ұзақтығы, "үзіліс" және т.б.) сақтап, ұстап тұру керек. Күн тәртібінің күрт өзгеруі баланың бейімделу мүмкіндіктерінің Елеулі қайта құрылуын тудыруы және шамадан тыс кернеу мен күйзеліске әкелуі мүмкін.
 • Білімгердің ата-аналарына және жақындарына, болып жатқан жағдайға мейлінше сабыр сақтап адекватты болуға тырысуы қажет. Баланың эмоционалдық жағдайы ересектердің жағдайына тікелей байланысты. Басқа елдердің ата-аналарының тәжірибесі өзін-өзі оқшаулау режиміне бейімделуге біраз уақыт қажет екенін көрсетеді және бұл қалыпты процесс.
 • Өзіңізді сабырлы, ұстамды басқарыңыз, балалардың вирусты және т. б. туралы сұрақтарына жауап бермеңіз, бірақ пандемия және оның ұзақ талқылауға тырысыңыз. Интернет-желілеріндегі "қорқынышты" жағдайларды тыңдамаңыз!
 • Балалардың қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру бойынша колледждан  алатын ұсынымдарды түсінуге тырысыңыз. Топ жетекшісінен және колледж әкімшілігінен алынған ресми ақпаратқа ғана назар аударыңыз. Колледже сондай-ақ осы процесті ұйымдастыру үшін уақыт қажет. Қазіргі уақытта ата-аналар мен педагогтарға қашықтықтан білім беруде көмектесетін бірқатар ресурстар бар. Көптеген ата-аналар осы платформаларды пайдаланады, өйткені олар білім беру бағдарламаларымен мазмұнды байланысты.
 • Ата-аналар мен білімгерлердің жақындары, егер олардың кейбіреулері баламен бірге "меңгеруге" тырысса, қашықтықтан өткізілетін сабақтардың тартымдылығын арттыра алады. Мысалы, балаға сұрақ қоюға, пікірталасқа қатысуға болады, сол кезде сабақ қызықты, танымдық ойынға айналады. Бала үшін — бұл мотивацияны арттыру, ал ата-аналар үшін-өз балаларын білу және түсіну жақсы.
 • Үйде болуға мәжбүр болған кезде, сіз және сіздің балаңызға жақын әлеуметтік ортада (телефон, мессенджер арқылы) байланыста болу өте маңызды, алайда алынған ақпараттың  жалпы  ағынын жаңалықтар, әлеуметтік желілердегі ақпараттарды азайту қажет. Ағымдағы жаңалықтардан хабардар болу үшін жаңалықтардың бір көзін таңдап, оған күніне 1-2 ретен көңіл бөлу жеткілікт. төмендету қажет (мысалы, таңертең — таңертеңгі шаруалардан кейін біраз уақыт және кешке дейін ми тыныштықта болу керек, бірақ ұйқыға дейін 2 сағат бұрын емес), бұл мазасыздықты  төмендетуге көмектеседі. Жақындарымен қарым-қатынас жасау кезінде коронавирусқа арналған тақырыптарда және дабыл тудыратын басқа да тақырыптарға назар аудармауға тырысыңыз.
 • Үйде тұрып, бала группаластары мен, достармен (қоңыраулар, ВК, топтық сөйлесулер) сөйлесуді жалғастыра алады. Ата-аналар виртуалды конкурстарды (мысалы, позитивті мемтер және т.б.) және өзге де оң белсенділіктерді өткізу идеяларын ұсына алады. Жасөспірімдерге қызықты тақырыпқа өз бейнеблогын жүргізуді ұсынуға болады.
 •  

 

По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по телефонам:

Также Вы можете задать вопрос, воспользовавшись формой обратной связи:

Виртуальная приемная
Адрес:
040009, Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Жансүгіров көшесі 228